Felnőttképzési szerződés

Felnőttképzési szerződés

amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 13. § (1)-(2) bekezdései, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 21. §-a, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 53. § (3) bekezdésének rendelkezései alapján (a továbbiakban: Szerződés)

egyrészről

Intézmény neve: Út a Lehetőségekhez Alapítvány

székhelye:2120 Dunakeszi, Fillér u.6.

adószáma:19037648-1-13

Engedélyszám: E/2020/000234

képviseletre jogosult személy neve: Hegedűs-Nagy Katalin (oktatásszervező,kurátor)

(a továbbiakban: Felnőttképző)

másrészről

Jelentkező adatai:

születési családi és utóneve: ${hallgato_nev}

születési helye és ideje: ${hallgato_szuletesi_hely} ${hallgato_szuletesi_datum}

anyja születési családi és utóneve: ${hallgato_anyja_neve}

állampolgársága: ${hallgato_allampolgarsag}

nem magyar állampolgár esetén

Magyarországon való tartózkodásának jogcíme: ${hallgatok_tartozkodas_jogcime}

a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma: ${hallgatok_tartozkodasra_jogosito_dokumentum_neve} ${hallgatok_tartozkodasra_jogosito_dokumentum_szama}

lakcíme: ${hallgato_irszam} ${hallgato_telepules}, ${hallgato_cim}

oktatási azonosító száma: ${hallgato_oktatasi_azonosito}

(amennyiben nincs, a FAR rendszer lekérdezi vagy az OM generál a bejelentési kötelezettség után)

adóazonosító jele: ${hallgato_adoazonosito}

elektronikus levelezési címe: ${hallgato_email}

(a továbbiakban: Képzésben részt vevő személy)

között (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya

A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony keretében a Felnőttképző által szervezett, a workshopon részt vevő személy számára nyújtott szolgáltatás tárgya az Szkt. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti műhelymunka.

A workshop megnevezése: tok és csat polírozás vagy karóra szerkezet szét,- összeszerelés, olajozás (jelentkezési lapon kerül megadásra).

A workshop elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése:

11/2020 (II.7.) korm.rendelet 22§ bekezdése alapján a workshophoz tanúsítvány szerezhető:

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

2. Előzetes tudás beszámítás: nem releváns

3. A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

Sikeres projekt munka a nap végén.

4. A képzés helyszíne:

A képzés gyakorlati helyszíne: Dunakeszi, Fillér.u.6 vagy 1064 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15/D seiko szerviz(változás jogát fenntartjuk)

5. A workshop ideje

A workshop 9h-16h- ig tart a jelentkezési lapon kiválasztott dátumon.

6. A megengedett hiányzás mértéke:

0%

7 Térítési díj:

Weboldalunkról kiválasztott workshop díja, mely a jelentkezési lapon megadásra kerül.

8. A képzéshez nyújtott támogatás összege:

költsédvetési:0 Ft

Uniós forrás: 0 Ft

A képzéshez nyújtott ösztöndíj mértéke: 0 Ft

9. A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szünetelése és a Szerződés megszüntetése,szerződő felek szerződésszegésének következményei

 1. Felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel.
  1. A Szerződő felek a Szerződésben foglaltaknak bármelyik fél általi nem teljesítése esetén tett írásbeli figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően a Szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezhetik.
  2. A Szerződést a Szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják különösen, ha
   1. a képzésben részt vevő személy a kontakt órákról a Szerződés 9. pontjában meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

   10. A Felnőttképző kötelezettségei

   1. A Felnőttképző a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a Szerződés pontja szerinti szakmai képzést, gondoskodik annak a rendjének betartásáról.
   2. Felnőttképző tájékoztatást ad a Képzésben részt vevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről.
   3. Panaszkezelési és jogorvoslati lehetőség Ügyfélszolgálati irodánkban: 2120 Dunakeszi, Fillér u.6. , elektronikusan: utalehetosegekhez kukac gmail.com

   11. A workshopon részt vevő személy kötelezettségei

   1. A workshopon részt vevő személy a Szerződés 5. pontjában meghatározott ütemezés és beosztás szerint vesz részt a műhelymunkán.
   2. A Képzésben részt vevő személy a Felnőttképző tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait betartja.
   3. A Képzésben részt vevő személy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.
   4. A Képzésben részt vevő személy a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított három napon belül a Felnőttképzőnek bejelenti, és a Felnőttképző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja.
   5. A Képzésben részt vevő személy vállalja, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelőségét okmányai bemutatásával igazolja, illetve a Szerződés megkötése során személyazonosító okmányait a Felnőttképző számára azok ellenőrzésre átadja, a Felnőttképző azokról másolatot készíthet.
   6. Tudomásul veszi és elfogadja,hogy a gyakorlati órákon a Képző által biztosított egynruhában(köpeny) vesz részt.

   12. Egyéb rendelkezések

   1. A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a Felnőttképző a Szerződésben meghatározott személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve a Szerződéssel összefüggő valamennyi információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt törvényben meghatározott szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja.
   2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az Fktv.-ben, az Fkr.-ben, valamint az Szkt.-ben és Szkr.-ben, illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
   3. A Szerződést a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

   Kelt: ${generalas_datuma}

   Felnőttképző Intézmény: E/2020/000234
   Képzésben részt vevő személy